คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความก้าวหน้าโลกติจิทัล

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน...

Read More
SEO

ข่าวสารทั่วไป

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรม นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ 14/11/2020 - 15/11/2020
2 ศึกษาดูงาน นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ 13/11/2020 - 13/11/2020
3 รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้Google Apps for Education นายยุติธรรม ธรรมโม 25/02/2021 - 25/02/2021
4 อบรมคอมพิวเตอร์ นางวาสนา แสนขันแก้ว 14/11/2020 - 14/11/2020
5 ทัศนศึกษาระดับอนุบาล นางกาญจนา เสมอใจ 05/11/2020 - 10/12/2020
6 กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.1 (1/2564) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/06/2021 - 30/09/2021
7 อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education นางสาวเสาวนีย์ อุตมา 25/02/2021 - 25/02/2021
8 วันสำคัญ นางสาวมารยาท จุฬากุล 19/07/2020 - 19/07/2020
9 กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.2 (1/2564) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/06/2021 - 30/09/2021
10 รักการอ่าน นางสุพิน อินทะวงศ์ -
11 รร. นางสาวเสาวนีย์ อุตมา 14/11/2020 - 15/11/2020
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Google Apps for Education นางอารยา พลเยี่ยม 25/02/2021 - 25/02/2021
13 ส่งเสริมรักการอ่าน นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก -
14 คุรุชนคนคุณธรรม นางอารยา พลเยี่ยม 12/11/2020 - 12/11/2020
15 โตไปไม่โกง นางสำราญ เอี่ยวเฮง 22/11/2020 - 22/11/2020
16 กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.3 (1/2564) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/06/2021 - 30/09/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ปฏิทินเปิด-ปิด ภาคเรียน ปี 2563 2020-11-05 ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.