คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
2 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
4 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
5 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
6 ค21101 คณิตศาสตร์1 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
7 ว21101 วิทยาศาสตร์1 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
8 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
9 ว21103 วิทยาการคำนวณ1 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
10 ว21201 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
11 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
12 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
13 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
14 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
15 พ21101 สุขศึกษา1 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
16 พ21102 พลศึกษา1 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
17 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
18 ค22201 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
19 ศ21101 ศิลปะ1 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
20 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
21 ส11201 หน้าที่พลเมือง1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
22 ท12101 ภาษาไทย2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
23 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
24 ก25077 กิจกรรมแนะแนว1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
25 ก25121 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
26 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
27 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
28 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
29 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
30 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
31 ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
32 ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
33 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
34 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
35 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
36 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
37 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
38 ศ12101 ศิลปะ2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
39 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
40 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
41 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
42 ส12201 หน้าที่พลเมือง2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
43 ก26733 กิจกรรมแนะแนว3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
44 ก26773 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
45 ก26803 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
46 ก26825 กิจกรรมแนะแนว2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
47 ท15101 ภาษาไทย5 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
48 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
49 ท14101 ภาษาไทย4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
50 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
51 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2565 นางสาววนิดา ยะนันท์
52 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
53 ส14102 ประวัติศาสตร์4 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
54 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
55 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
56 อ14101 ภาษาอังกฤษ4 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
57 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2565 นางสาววนิดา ยะนันท์
58 ส14201 หน้าที่พลเมือง4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
59 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
60 ก28782 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
61 ก28811 กิจกรรมแนะแนว4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
62 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
63 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
64 ศ14101 ศิลปะ4 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
65 ศ15101 ศิลปะ5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
66 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
67 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นางสาวโสภา รังษี
68 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
69 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
70 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
71 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
72 ส15201 หน้าที่พลเมือง5 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
73 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
74 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
75 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
76 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
77 ส16221 หน้าที่พลเมือง6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
78 ก34244 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
79 ก34269 กิจกรรมแนะแนว6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
80 ก78592 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
81 ก78623 กิจกรรมแนะแนว5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
82 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
83 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
84 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
85 ศ13101 ศิลปะ3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
86 ส13201 หน้าที่พลเมือง3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
87 ง21101 การงานอาชีพ1 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
88 ส21201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
89 ค22101 คณิตศาสตร์3 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
90 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
91 ว22103 วิทยาการคำนวณ3 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
92 ส22101 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม3 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
93 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
94 พ22101 สุขศึกษา3 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
95 พ22102 พลศึกษา3 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
96 ศ22101 ศิลปะ3 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
97 ง22101 การงานอาชีพ3 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
98 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
99 ส22201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม3 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
100 ว22201 เคมีเบื้องต้น1 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
101 ท23101 ภาษาไทย5 1/2565 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
102 ค23101 คณิตศาสตร์5 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
103 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
104 ว23103 วิทยาการคำนวณ5 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
105 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
106 พ23101 สุขศึกษา5 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
107 พ23102 พลศึกษา5 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
108 ศ23101 ศิลปะ5 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
109 ง23101 การงานอาชีพ5 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
110 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
111 ส23201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม5 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
112 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
113 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
114 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล