คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21101 ภาษาไทย1 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
2 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
4 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
5 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
6 ค21101 คณิตศาสตร์1 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
7 ว21101 วิทยาศาสตร์1 1/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
8 ค21201 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
9 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
10 ว21103 วิทยาการคำนวณ1 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
11 ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย 1 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
12 ว21201 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
13 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
14 ค21202 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
15 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
16 ท21202 เสริมทักษะภาษาไทย 2 2/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
17 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
18 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
19 ว21202 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 2/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
20 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
21 ส21202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 2 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
22 พ21101 สุขศึกษา1 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
23 พ21102 พลศึกษา1 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
24 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
25 ค22201 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
26 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
27 ศ21101 ศิลปะ1 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
28 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
29 ส11201 หน้าที่พลเมือง1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
30 ท12101 ภาษาไทย2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
31 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
32 ก25077 กิจกรรมแนะแนว1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
33 ก25121 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
34 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
35 ท13101 ภาษาไทย3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
36 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
37 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
38 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
39 ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
40 ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
41 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
42 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
43 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
44 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
45 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
46 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
47 ศ12101 ศิลปะ2 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
48 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวโสภา รังษี
49 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
50 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
51 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
52 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
53 ส12201 หน้าที่พลเมือง2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
54 ก26733 กิจกรรมแนะแนว3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
55 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
56 ก26773 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
57 ก26803 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
58 ก26825 กิจกรรมแนะแนว2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
59 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
60 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
61 ท15101 ภาษาไทย5 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
62 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
63 ท14101 ภาษาไทย4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
64 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
65 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
66 พ21103 สุขศึกษา 2 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
67 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
68 พ21104 พลศึกษา 2 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
69 ส14102 ประวัติศาสตร์4 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
70 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
71 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
72 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
73 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
74 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
75 อ14101 ภาษาอังกฤษ4 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
76 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
77 ส14201 หน้าที่พลเมือง4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
78 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
79 ก28782 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
80 ก28811 กิจกรรมแนะแนว4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
81 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
82 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
83 ศ14101 ศิลปะ4 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
84 ศ15101 ศิลปะ5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
85 ท16101 ภาษาไทย6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
86 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
87 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
88 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
89 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
90 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
91 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
92 ส15201 หน้าที่พลเมือง5 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
93 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
94 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
95 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
96 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
97 ส16221 หน้าที่พลเมือง6 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
98 ก78592 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
99 ก78623 กิจกรรมแนะแนว5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
100 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
101 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
102 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวโสภา รังษี
103 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
104 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
105 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
106 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
107 พ22103 สุขศึกษา 4 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
108 พ22104 พลศึกษา 4 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
109 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
110 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
111 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
112 ส22202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
113 ท22202 เสริมทักษะภาษาไทย 4 2/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
114 ว22202 เคมีเบื้องต้น 2 2/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
115 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2564 นางสาวโสภา รังษี
116 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
117 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
118 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวโสภา รังษี
119 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
120 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
121 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
122 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
123 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
124 พ23103 สุขศึกษา 6 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
125 พ23104 พลศึกษา 6 2/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
126 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
127 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
128 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 2/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
129 ท23202 เสริมทักษะภาษาไทย 6 2/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
130 ว23202 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 2/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
131 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2564 นางสาวโสภา รังษี
132 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
133 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
134 ก54883 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
135 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
136 ศ16101 ศิลปะ6 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
137 ศ13101 ศิลปะ3 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
138 ส13201 หน้าที่พลเมือง3 0/2564 นางวิชชุตา จุมปู
139 ส23202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 6 2/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
140 ง21101 การงานอาชีพ1 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
141 ส21201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
142 ค22101 คณิตศาสตร์3 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
143 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
144 ว22103 วิทยาการคำนวณ3 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
145 ส22101 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม3 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
146 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
147 พ22101 สุขศึกษา3 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
148 พ22102 พลศึกษา3 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
149 ศ22101 ศิลปะ3 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
150 ง22101 การงานอาชีพ3 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
151 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
152 ส22201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม3 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
153 ท22201 เสริมทักษะภาษาไทย3 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
154 ว22201 เคมีเบื้องต้น1 1/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
155 ก09688 แนะแนว2 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
156 ท23101 ภาษาไทย5 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
157 ค23101 คณิตศาสตร์5 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
158 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
159 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
160 พ23101 สุขศึกษา5 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
161 พ23102 พลศึกษา5 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
162 ศ23101 ศิลปะ5 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
163 ง23101 การงานอาชีพ5 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
164 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
165 ส23201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม5 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
166 ท23201 เสริมทักษะภาษาไทย5 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
167 ว23201 ฟิสิกส์เบื้องต้น1 1/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
168 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
169 ก78851 แนะแนว 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
170 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล