คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
3 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
4 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
5 ค21101 คณิตศาสตร์ 1/2563 นางสาวโสภา รังษี
6 ว21101 วิทยาศาสตร์1 1/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
7 ว21103 เทคโนโลยี1 1/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
8 ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย 1 2/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
9 ว21201 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
10 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
11 ค21202 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
12 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
13 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
14 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
15 ว21202 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
16 ส21202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
17 พ21101 สุขศึกษา1 1/2563 นายเดชาธร ขันยอด
18 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
19 ศ21101 ศิลปะ1 1/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
20 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
21 ส11201 หน้าที่พลเมือง1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
22 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
23 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
24 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
25 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
26 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
27 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
28 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
29 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
30 ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
31 ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
32 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
33 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
34 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
35 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
36 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2563 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
37 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
38 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
39 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
40 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
41 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
42 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
43 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
44 ส12201 หน้าที่พลเมือง2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
45 ว21104 เทคโนโลยี 2 2/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
46 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
47 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
48 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
49 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
50 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
51 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
52 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
53 พ21103 สุขศึกษา 2 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
54 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
55 พ21104 พลศึกษา 2 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
56 ส14102 ประวัติศาสตร์4 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
57 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
58 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
59 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
61 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
62 อ14101 ภาษาอังกฤษ4 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
63 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
64 ส14201 หน้าที่พลเมือง4 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
65 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
66 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
67 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
68 ศ14101 ศิลปะ4 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
69 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
70 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
71 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
72 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายเดชาธร ขันยอด
73 ง15101 การงานอาชีพ 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
74 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
75 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
76 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
77 ส15201 หน้าที่พลเมือง5 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
78 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
79 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
80 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
81 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
82 ส16221 หน้าที่พลเมือง6 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
83 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
84 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
85 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
86 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
87 ว22104 เทคโนโลยี 4 2/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
88 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
89 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
90 พ22103 สุขศึกษา 4 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
91 พ22104 พลศึกษา 4 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
92 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
93 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
94 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
95 ส22202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
96 ท22202 เสริมทักษะภาษาไทย 4 2/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
97 ว22202 เคมีเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
98 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
99 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
100 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
101 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
102 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
103 ว23104 เทคโนโลยี 6 2/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
104 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
105 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
106 พ23103 สุขศึกษา 6 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
107 พ23104 พลศึกษา 6 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
108 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
109 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
110 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
111 ท23202 เสริมทักษะภาษาไทย 6 2/2563 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
112 ว23202 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
113 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
114 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
115 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
116 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
117 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
118 ส13201 หน้าที่พลเมือง3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
119 ส23202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล