คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21101 ภาษาไทย1 1/2565 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
2 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
4 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
5 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
6 ค21101 คณิตศาสตร์1 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
7 ว21101 วิทยาศาสตร์1 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
8 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
9 ว21103 วิทยาการคำนวณ1 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
10 ว21201 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
11 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
12 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2565 นางสาวสิรินาถ ประยศ
13 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
14 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
15 ว21202 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 2/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
16 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
17 ส21202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 2 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
18 พ21101 สุขศึกษา1 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
19 พ21102 พลศึกษา1 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
20 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
21 ค22201 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
22 ศ21101 ศิลปะ1 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
23 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
24 ส11201 หน้าที่พลเมือง1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
25 ท12101 ภาษาไทย2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
26 ศ11101 ศิลปะ1 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
27 ก25077 กิจกรรมแนะแนว1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
28 ก25121 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
29 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
30 ท13101 ภาษาไทย3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
31 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
32 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
33 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
34 ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
35 ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
36 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
37 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
38 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
39 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
40 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว
41 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
42 ศ12101 ศิลปะ2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
43 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวโสภา รังษี
44 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
45 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
46 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
47 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
48 ส12201 หน้าที่พลเมือง2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
49 ก26733 กิจกรรมแนะแนว3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
50 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
51 ก26773 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
52 ก26803 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
53 ก26825 กิจกรรมแนะแนว2 0/2565 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
54 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
55 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
56 ท15101 ภาษาไทย5 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
57 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
58 ท14101 ภาษาไทย4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
59 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
60 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2565 นางสาววนิดา ยะนันท์
61 พ21103 สุขศึกษา 2 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
62 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
63 พ21104 พลศึกษา 2 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
64 ส14102 ประวัติศาสตร์4 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
65 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2565 นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว
66 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
67 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
68 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
69 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
70 อ14101 ภาษาอังกฤษ4 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
71 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2565 นางสาววนิดา ยะนันท์
72 ส14201 หน้าที่พลเมือง4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
73 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
74 ก28782 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
75 ก28811 กิจกรรมแนะแนว4 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
76 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
77 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
78 ศ14101 ศิลปะ4 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
79 ศ15101 ศิลปะ5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
80 ท16101 ภาษาไทย6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
81 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2565 นางสาวโสภา รังษี
82 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
83 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
84 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
85 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
86 ส15201 หน้าที่พลเมือง5 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
87 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
88 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2565 นางวิชชุตา จุมปู
89 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2565 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
90 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
91 ส16221 หน้าที่พลเมือง6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
92 ก34244 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
93 ก34269 กิจกรรมแนะแนว6 0/2565 นางอารยา พลเยี่ยม
94 ก78592 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
95 ก78623 กิจกรรมแนะแนว5 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
96 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
97 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2565 นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว
98 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวโสภา รังษี
99 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
100 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 2/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
101 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
102 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
103 พ22103 สุขศึกษา 4 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
104 พ22104 พลศึกษา 4 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
105 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
106 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
107 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2565 นางสาวสิรินาถ ประยศ
108 ส22202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
109 ว22202 เคมีเบื้องต้น 2 2/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
110 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวโสภา รังษี
111 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว
112 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวโสภา รังษี
113 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
114 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 2/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
115 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
116 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
117 พ23103 สุขศึกษา 6 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
118 พ23104 พลศึกษา 6 2/2565 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
119 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
120 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
121 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 2/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
122 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นางสาวโสภา รังษี
123 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2565 นางสาวสิรินาถ ประยศ
124 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสุพิน อินทะวงศ์
125 ศ16101 ศิลปะ6 0/2565 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
126 ศ13101 ศิลปะ3 0/2565 นางสาวยลดา อุตมะ
127 ส13201 หน้าที่พลเมือง3 0/2565 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
128 ส23202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 6 2/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
129 ง21101 การงานอาชีพ1 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
130 ส21201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
131 ค22101 คณิตศาสตร์3 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
132 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
133 ว22103 วิทยาการคำนวณ3 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
134 ส22101 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม3 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
135 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
136 พ22101 สุขศึกษา3 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
137 พ22102 พลศึกษา3 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
138 ศ22101 ศิลปะ3 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
139 ง22101 การงานอาชีพ3 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
140 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
141 ส22201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม3 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
142 ว22201 เคมีเบื้องต้น1 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
143 ท23101 ภาษาไทย5 1/2565 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
144 ค23101 คณิตศาสตร์5 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
145 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1/2565 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
146 ว23103 วิทยาการคำนวณ5 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
147 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
148 พ23101 สุขศึกษา5 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
149 พ23102 พลศึกษา5 1/2565 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
150 ศ23101 ศิลปะ5 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
151 ง23101 การงานอาชีพ5 1/2565 นางพวงทอง สุทธศิลป์
152 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
153 ส23201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม5 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล
154 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1/2565 นางสาวโสภา รังษี
155 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 1/2565 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
156 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2565 นางสาวมารยาท จุฬากุล