คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
2 ท11101 ภาษาไทย1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
3 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
4 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
5 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
6 ค21101 คณิตศาสตร์ 1/2563 นางสาวโสภา รังษี
7 ว21101 วิทยาศาสตร์1 1/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
8 ว21103 เทคโนโลยี1 1/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
9 ว21201 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
10 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
11 ค21202 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
12 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
13 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
14 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
15 ว21202 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
16 ส21202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 2 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
17 พ21101 สุขศึกษา1 1/2563 นายเดชาธร ขันยอด
18 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
19 ศ21101 ศิลปะ1 1/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
20 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
21 ส11201 หน้าที่พลเมือง1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
22 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
23 ท12101 ภาษาไทย2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
24 ศ11101 ศิลปะ1 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
25 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
26 ท13101 ภาษาไทย3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
27 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
28 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
29 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
30 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
31 ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
32 ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
33 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
34 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
35 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
36 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
37 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2563 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
38 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
39 ศ12101 ศิลปะ2 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
40 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
41 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
42 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
43 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
44 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
45 ส12201 หน้าที่พลเมือง2 0/2563 นางวาสนา แสนขันแก้ว
46 ว21104 เทคโนโลยี 2 2/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
47 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
48 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
49 ท15101 ภาษาไทย5 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
50 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
51 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
52 ท14101 ภาษาไทย4 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
53 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2563 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
54 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
55 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
56 พ21103 สุขศึกษา 2 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
57 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
58 พ21104 พลศึกษา 2 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
59 ส14102 ประวัติศาสตร์4 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
60 ศ21102 ศิลปะ 2 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
61 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
62 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
63 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
64 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
65 อ14101 ภาษาอังกฤษ4 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
66 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
67 ส14201 หน้าที่พลเมือง4 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
68 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
69 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
70 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
71 ศ14101 ศิลปะ4 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
72 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
73 ศ15101 ศิลปะ5 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
74 ท16101 ภาษาไทย6 0/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
75 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2563 นายเดชาธร ขันยอด
76 ง15101 การงานอาชีพ 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
77 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
78 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
79 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
80 ส15201 หน้าที่พลเมือง5 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
81 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
82 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
83 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2563 นางสาวยลดา อุตมะ
84 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
85 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2563 นางอารยา พลเยี่ยม
86 ส16221 หน้าที่พลเมือง6 0/2563 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
87 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
88 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2563 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
89 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
90 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
91 ว22104 เทคโนโลยี 4 2/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
92 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
93 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
94 พ22103 สุขศึกษา 4 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
95 พ22104 พลศึกษา 4 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
96 ศ22102 ศิลปะ 4 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
97 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
98 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
99 ส22202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
100 ท22202 เสริมทักษะภาษาไทย 4 2/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
101 ว22202 เคมีเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
102 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
103 อ22202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
104 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2563 นางสาวศิรินยา กากูล
105 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
106 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
107 ว23104 เทคโนโลยี 6 2/2563 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
108 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
109 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล
110 พ23103 สุขศึกษา 6 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
111 พ23104 พลศึกษา 6 2/2563 นายเดชาธร ขันยอด
112 ศ23102 ศิลปะ 6 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
113 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 นางพวงทอง สุทธศิลป์
114 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
115 ท23202 เสริมทักษะภาษาไทย 6 2/2563 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
116 ว23202 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
117 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวโสภา รังษี
118 อ23202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 2/2563 นายยุติธรรม ธรรมโม
119 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2563 นางสุพิน อินทะวงศ์
120 ศ16101 ศิลปะ6 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
121 ศ13101 ศิลปะ3 0/2563 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
122 ส13201 หน้าที่พลเมือง3 0/2563 นางพิสมัย ไชยเลิศ
123 ส23202 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม 6 2/2563 นางสาวมารยาท จุฬากุล