คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21101 ภาษาไทย1 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
2 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
3 ท11101 ภาษาไทย1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
4 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
5 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
6 ค21101 คณิตศาสตร์1 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
7 ว21101 วิทยาศาสตร์1 1/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
8 ค21201 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 1 1/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
9 อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
10 ว21103 วิทยาการคำนวณ1 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
11 ท21201 เสริมทักษะภาษาไทย 1 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
12 ว21201 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
13 ส11102 ประวัติศาสตร์1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
14 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
15 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
16 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
17 พ21101 สุขศึกษา1 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
18 พ21102 พลศึกษา1 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
19 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
20 ค22201 คณิตศาสตร์พิ่มเติม 3 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
21 อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
22 ศ21101 ศิลปะ1 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
23 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
24 ส11201 หน้าที่พลเมือง1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
25 ท12101 ภาษาไทย2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
26 ศ11101 ศิลปะ1 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
27 ก25077 กิจกรรมแนะแนว1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
28 ก25121 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
29 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
30 ท13101 ภาษาไทย3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
31 ค13101 คณิตศาสตร์3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
32 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
33 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
34 ส13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
35 ส12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
36 ส12102 ประวัติศาสตร์2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
37 ส13102 ประวัติศาสตร์3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
38 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
39 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
40 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
41 ศ12101 ศิลปะ2 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
42 อ13101 ภาษาอังกฤษ3 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
43 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
44 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
45 ส12201 หน้าที่พลเมือง2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
46 ก26733 กิจกรรมแนะแนว3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
47 ก26773 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
48 ก26803 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
49 ก26825 กิจกรรมแนะแนว2 0/2564 นางวาสนา แสนขันแก้ว
50 ท15101 ภาษาไทย5 0/2564 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
51 ค15101 คณิตศาสตร์5 0/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
52 ท14101 ภาษาไทย4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
53 ค14101 คณิตศาสตร์4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
54 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
55 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
56 ส14102 ประวัติศาสตร์4 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
57 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
58 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
59 อ14101 ภาษาอังกฤษ4 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
60 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
61 ส14201 หน้าที่พลเมือง4 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
62 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
63 ก28782 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด4 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
64 ก28811 กิจกรรมแนะแนว4 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
65 ส15102 ประวัติศาสตร์5 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
66 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
67 ศ14101 ศิลปะ4 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
68 ศ15101 ศิลปะ5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
69 ท16101 ภาษาไทย6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
70 ค16101 คณิตศาสตร์6 0/2564 นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
71 ง15101 การงานอาชีพ 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
72 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
73 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางสาวยลดา อุตมะ
74 อ15101 ภาษาอังกฤษ5 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
75 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
76 ส15201 หน้าที่พลเมือง5 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
77 ส16102 ประวัติศาสตร์6 0/2564 นางสำราญ เอี่ยวเฮง
78 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
79 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
80 อ16101 ภาษาอังกฤษ6 0/2564 นางอารยา พลเยี่ยม
81 ส16221 หน้าที่พลเมือง6 0/2564 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
82 ก78592 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
83 ก78623 กิจกรรมแนะแนว5 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
84 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
85 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
86 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
87 ก54883 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
88 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2564 นางสุพิน อินทะวงศ์
89 ศ16101 ศิลปะ6 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
90 ศ13101 ศิลปะ3 0/2564 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
91 ส13201 หน้าที่พลเมือง3 0/2564 นางพิสมัย ไชยเลิศ
92 ง21101 การงานอาชีพ1 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
93 ส21201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
94 ค22101 คณิตศาสตร์3 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
95 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
96 ว22103 วิทยาการคำนวณ3 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
97 ส22101 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม3 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
98 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
99 พ22101 สุขศึกษา3 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
100 พ22102 พลศึกษา3 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
101 ศ22101 ศิลปะ3 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
102 ง22101 การงานอาชีพ3 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
103 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
104 ส22201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม3 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
105 ท22201 เสริมทักษะภาษาไทย3 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
106 ว22201 เคมีเบื้องต้น1 1/2564 นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
107 ก09688 แนะแนว2 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
108 ท23101 ภาษาไทย5 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
109 ค23101 คณิตศาสตร์5 1/2564 นางสาวโสภา รังษี
110 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
111 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
112 พ23101 สุขศึกษา5 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
113 พ23102 พลศึกษา5 1/2564 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
114 ศ23101 ศิลปะ5 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
115 ง23101 การงานอาชีพ5 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
116 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
117 ส23201 หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม5 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล
118 ท23201 เสริมทักษะภาษาไทย5 1/2564 นางสาววิลาสินี วรรณสอน
119 ว23201 ฟิสิกส์เบื้องต้น1 1/2564 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
120 อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5 1/2564 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
121 ก78851 แนะแนว 1/2564 นางพวงทอง สุทธศิลป์
122 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2564 นางสาวมารยาท จุฬากุล