นายอุดร รู้ยาม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอารยา พลเยี่ยม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวมารยาท จุฬากุล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิน อินทะวงศ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภา รังษี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน มาลัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารมณ์ สุขจินดา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ อุตมา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา เสมอใจ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิชชุตา จุมปู

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายศราวุฒิ จิตต์ตรง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนุชรี ไชยเนตร

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวเกศรา อะสะนิธิ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวยลดา อุตมะ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)

นางสาววนิดา ยะนันท์

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายรังสรรค์ เรือนสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายณัฐกิตติ์ ใจเขื่อน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ