สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 11 24 1
ป.2 14 11 25 1
ป.3 17 1 18 1
ป.4 10 13 23 1
ป.5 15 10 25 1
ป.6 12 10 22 1
ม.1 9 8 17 1
ม.2 11 10 21 1
ม.3 7 8 15 1
อ.2 1 5 6 1
อ.3 4 0 4 1
รวม 113 87 200 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 13 11 24 นางสุพิน อินทะวงศ์
ป.2/1 14 11 25 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
ป.3/1 17 1 18 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
ป.4/1 10 13 23 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
ป.5/1 15 10 25 นางวิชชุตา จุมปู
ป.6/1 12 10 22 นางอารยา พลเยี่ยม
ม.1/1 9 8 17 นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
ม.2/1 11 10 21 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ม.3/1 7 8 15 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
อ.2/1 1 5 6 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ
อ.3/1 4 0 4 นางกาญจนา เสมอใจ
รวม 113 87 200