สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 10 25 1
ป.2 17 3 20 1
ป.3 9 14 23 1
ป.4 16 12 28 1
ป.5 12 11 23 1
ป.6 12 7 19 1
ม.1 10 12 22 1
ม.2 7 10 17 1
ม.3 14 7 21 1
อ.2 3 0 3 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 118 89 207 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 15 10 25 นางสุพิน อินทะวงศ์
ป.2/1 17 3 20 นางสุรีรัตน มาลัย นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
ป.3/1 9 14 23 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
ป.4/1 16 12 28 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
ป.5/1 12 11 23 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา นางวิชชุตา จุมปู
ป.6/1 12 7 19 นางอารยา พลเยี่ยม
ม.1/1 10 12 22 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ม.2/1 7 10 17 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว
ม.3/1 14 7 21 นางสาวโสภา รังษี
อ.2/1 3 0 3 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ
อ.3/1 3 3 6 นางกาญจนา เสมอใจ
รวม 118 89 207