สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 13 21 1
ป.2 14 10 24 1
ป.3 11 10 21 1
ป.4 11 6 17 1
ป.5 8 12 20 1
ป.6 4 11 15 1
ม.1 15 7 22 1
ม.2 15 17 32 1
ม.3 13 19 32 1
อ.2 5 4 9 1
อ.3 5 3 8 1
รวม 109 112 221 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 13 21 นางสุพิน อินทะวงศ์
ป.2/1 14 10 24 นางวาสนา แสนขันแก้ว
ป.3/1 11 10 21 นางพิสมัย ไชยเลิศ
ป.4/1 11 6 17 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา นายเดชาธร ขันยอด
ป.5/1 8 12 20 นางสำราญ เอี่ยวเฮง นางสาวยลดา อุตมะ
ป.6/1 4 11 15 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก นางอารยา พลเยี่ยม
ม.1/1 15 7 22 นางสาววิลาสินี วรรณสอน นางสาวโสภา รังษี
ม.2/1 15 17 32 นางสาวมารยาท จุฬากุล นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
ม.3/1 13 19 32 นายยุติธรรม ธรรมโม นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
อ.2/1 5 4 9 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ
อ.3/1 5 3 8 นางกาญจนา เสมอใจ
รวม 109 112 221