สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 16 3 19 1
ป.2 8 13 21 1
ป.3 16 9 25 1
ป.4 11 11 22 1
ป.5 12 7 19 1
ป.6 10 13 23 1
ม.1 11 13 24 1
ม.2 14 7 21 1
ม.3 15 17 32 1
อ.2 1 3 4 1
อ.3 8 7 15 1
รวม 122 103 225 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 16 3 19 นางสุพิน อินทะวงศ์
ป.2/1 8 13 21 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ นางสาวยลดา อุตมะ
ป.3/1 16 9 25 นางวิชชุตา จุมปู นางสาวนุชรี ไชยเนตร
ป.4/1 11 11 22 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
ป.5/1 12 7 19 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
ป.6/1 10 13 23 นางอารยา พลเยี่ยม
ม.1/1 11 13 24 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
ม.2/1 14 7 21 นางสาววิลาสินี วรรณสอน นางสาวโสภา รังษี
ม.3/1 15 17 32 นางสาวมารยาท จุฬากุล นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
อ.2/1 1 3 4 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ
อ.3/1 8 7 15 นางกาญจนา เสมอใจ
รวม 122 103 225