สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 10 25 1
ป.2 16 3 19 1
ป.3 9 14 23 1
ป.4 18 11 29 1
ป.5 12 11 23 1
ป.6 12 7 19 1
ม.1 10 12 22 1
ม.2 7 11 18 1
ม.3 15 8 23 1
อ.2 3 0 3 1
อ.3 3 4 7 1
รวม 120 91 211 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 15 10 25 นางสุพิน อินทะวงศ์
ป.2/1 16 3 19 นางสาวเกศรา อะสะนิธิ
ป.3/1 9 14 23 นางสาวนุชรี ไชยเนตร
ป.4/1 18 11 29 นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก
ป.5/1 12 11 23 นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
ป.6/1 12 7 19 นางอารยา พลเยี่ยม
ม.1/1 10 12 22 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ม.2/1 7 11 18 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์
ม.3/1 15 8 23 นางสาวโสภา รังษี
อ.2/1 3 0 3 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ
อ.3/1 3 4 7 นางกาญจนา เสมอใจ
รวม 120 91 211