ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ช.ต.

ชื่อภาษาอังกฤษ : CHUMCHONBANTATALAD SCHOOL

เลขที่ 9 หมู่ที่ 12
ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053-797002

เบอร์โทรศัพท์ : 053-797002

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : http://data.tatalad.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 13 15
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 17 21

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 13 21 1
ป.2 14 10 24 1
ป.3 11 10 21 1
ป.4 11 6 17 1
ป.5 8 12 20 1
ป.6 4 11 15 1
ม.1 15 7 22 1
ม.2 15 17 32 1
ม.3 13 19 32 1
อ.2 5 4 9 1
อ.3 5 3 8 1
รวม 109 112 221 11

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2500

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2502 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

พ.ศ.2520 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา2539 ได้รับอนุญาตให้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษาและเป็น โรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โรงเรียนขึ้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่ 16 มีนาคม 2550 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

วันที่ 3 มีนาคม 2552 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2 จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 มกราคม 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ( SBM )

วันที่ 2 มิถุนายน 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน (เฉลิมพระเกียรติ 37– 38 )

ปัจจุบันอาคารดังกล่าวใช้สำหรับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและที่ประชุมจนถึงปัจจุบัน