นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ

พนักงานราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 10/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088558XXXX
 • Facebook :
 • Email : 2517pentatalad@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ศึกษาดูงาน นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ 13/11/2020 - 13/11/2020