นางวาสนา แสนขันแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 27/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089853XXXX
 • Facebook :
 • Email : Wasanaskk@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 35704003551
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1018810404461881
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อบรมคอมพิวเตอร์ นางวาสนา แสนขันแก้ว 14/11/2020 - 14/11/2020