นายฉัตรพล นันทะเสน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084367XXXX
 • Facebook :
 • Email : chatpon1961@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2584
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 100316040461316
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : L.T

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่