นางกาญจนา เสมอใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 054805XXXX
 • Facebook : 124680 na
 • Email : kanjana050713@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2751
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570400733137
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ทัศนศึกษาระดับอนุบาล นางกาญจนา เสมอใจ 05/11/2020 - 10/12/2020