นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083578XXXX
 • Facebook :
 • Email : fangmapirom@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2655
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.1 (1/2564) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/06/2021 - 30/09/2021
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.2 (1/2564) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/06/2021 - 30/09/2021
3 กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.3 (1/2564) นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์ 01/06/2021 - 30/09/2021