นางสาวเสาวนีย์ อุตมา

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : ****XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086223XXXX
 • Facebook :
 • Email : sanda25142514@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2593
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 100153040461153
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education นางสาวเสาวนีย์ อุตมา 25/02/2021 - 25/02/2021
2 รร. นางสาวเสาวนีย์ อุตมา 14/11/2020 - 15/11/2020