นายยุติธรรม ธรรมโม

ครูชำนาญการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 13/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080493XXXX
 • Facebook :
 • Email : yutizung@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2655
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้Google Apps for Education นายยุติธรรม ธรรมโม 25/02/2021 - 25/02/2021