นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 27/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08356XXXX
 • Facebook : Fang Fang Theerata
 • Email : fgfanggame@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่