นางสาวยลดา อุตมะ

ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 17/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : ****XXXX
 • Facebook :
 • Email : poyzaa120@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่