นางสาวเกศรา อะสะนิธิ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 25/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099298XXXX
 • Facebook :
 • Email : kassara@maw.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่