นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 23/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087 35XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/mateyimwhanfilm/
 • Email : tatalad2016@gmail.com
 • Website : http://yimwhanfilm.com/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรม นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ 14/11/2020 - 15/11/2020