1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความก้าวหน้าโลกติจิทัล

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน...

Read More
SEO

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ทัศนศึกษาระดับอนุบาล

05/11/2020 - 10/12/2020 นางกาญจนา เสมอใจ

รร.

14/11/2020 - 15/11/2020 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา

ส่งเสริมรักการอ่าน

- นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก

รักการอ่าน

- นางสุพิน อินทะวงศ์

การอบรม

14/11/2020 - 15/11/2020 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

อบรมคอมพิวเตอร์

14/11/2020 - 14/11/2020 นางวาสนา แสนขันแก้ว

โตไปไม่โกง

22/11/2020 - 22/11/2020 นางสำราญ เอี่ยวเฮง

คุรุชนคนคุณธรรม

12/11/2020 - 12/11/2020 นางอารยา พลเยี่ยม

วันสำคัญ

19/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวมารยาท จุฬากุล

ศึกษาดูงาน

13/11/2020 - 13/11/2020 นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ

อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

25/02/2021 - 25/02/2021 นางสาวเสาวนีย์ อุตมา

กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.1 (1/2564)

01/06/2021 - 30/09/2021 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.2 (1/2564)

01/06/2021 - 30/09/2021 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.3 (1/2564)

01/06/2021 - 30/09/2021 นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

Active learning for English teachers workshop

25/03/2023 - 25/06/2023 นางอารยา พลเยี่ยม